Home » Zapisy do grupy integracyjnej

Zapisy do grupy integracyjnej


 Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór do nowo tworzonej grupy przedszkolnej integracyjnej:

  • dla dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia – nieśmiałych,  odbiegających w jakiś sposób od rówieśników

  • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, afazja

  • oferujemy wspieranie ich naturalnego dynamizmu rozwojowego, uwzględniając rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy

  • zapewniamy diagnozę ich potrzeb, zajęcia wspierające rozwój i wyrównujące deficyty

  • stwarzamy indywidualnie warunki rozwoju, wychowania i edukacji


Zalety i korzyści grupy integracyjnej:

Kształcenie integracyjne jest systemem edukacyjnym dla wszystkich uczniów – niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Dotyczy to uczniów w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych, słabosłyszących, jak również z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, autyzmem, niedostosowaniem społecznym i chorobami przewlekłymi.
Dzieci uczą się empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co inne, uczą się również bezinteresownego pomagania tym, którzy potrzebują pomocy.

W naszym przedszkolu respektować będziemy zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone będą troski o własne zdrowie, zachęcać będziemy je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie zaobserwują i zbadają przyrodę, odkrywając mądrość jej praw oraz nauczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmować będzie także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadzając podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania dzieci nauczą się współdziałania w grupie, co da im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

 

Zespół przedszkola tworzy starannie dobrana kadra , gdyż wierzymy, że skuteczna pomoc może być zapewniona tylko przez osoby odpowiednio do tego wykwalifikowane, które posiadają niezbędne wykształcenie, predyspozycje emocjonalne, i takie które stale pogłębiają swoją wiedzę.


Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr telefonu 07759487363

 

Serdecznie zapraszamy.


 

Sponsorzy