top of page

REGULAMIN

 

 

 

Polskiego Centrum Kultury I Edukacji im. Fryderyka Chopina w Edynburgu. 

 

Regulamin wchodzi w życie 1 października 2020r. 

Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiego Centrum Kultury I Edukacji im. Fryderyka 

Chopina w Edynburgu. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się 

z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do jego zasad. 

 

Dane adresowe szkoły: 

a ) nazwa placówki: 

Polskie Centrum Kultury i Edukacji im.Fryderyka Chopina w Edynburgu 

b) adres strony internetowej: 

www.pce-chopin.org 

c) adres strony na facebooku: 

www.facebook.com/pcechopin 

d) numer szkolnego telefonu (czynny pon-czw. w godz. Od 9.00 do 14.00 , pt- 14.00- 18.30 oraz 

pierwsza sobota każdego miesiąca w godz. 10.00- 14.00): 01315551995, 07749383004 

e) adres email: info@pce-chopin.org 

 

I. ZASADY REKRUTACJI 

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły jeden raz w roku szkolnym, w terminach 

uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej 

placówki a także na stronie facebookowej szkoły. Przybliżony termin naboru to maj/czerwiec w 

każdym roku szkolnym. Szkoła zastrzega sobie prawo powtórnego naboru, o którym poinformuje 

rodziców. Podczas naboru rodzice przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz rejestracyjny 

i zapoznają się z Regulaminem Szkoły. Dodatkowo rodzice uiszczają opłatę połowy czesnego 

(wysokość opłat za szkołę i terminy płatności zostały omówione w rozdziale VI Regulaminu Szkoły). 

Nabór nowych uczniów dokonywany jest przez Zarząd Szkoły. 

Przydział miejsc następuje według następującej kolejności: 

1. Rodzeństwo uczniów obecnie uczących się w szkole oraz dzieci pracowników szkoły 

2. Uiszczenie opłat w terminie 

3. Odległość zamieszkania od szkoły 

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły. 

 

II. TERMIN I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 

Nauka w szkole odbywa się w dwóch semestrach. Pierwszy trwa od września do stycznia i drugi od lutego do czerwca. Łączna ilość zajęć lekcyjnych wynosi 34 tygodnie.

Plan lekcji: Zajęcia w placówce rozpoczynają się w piątki od godziny 14.00 i trwają do godziny

18.00 oraz w soboty od godziny 10.00 i trwają do godziny 14.00.

Plan zajęć rozsyłamy rodzicom indywidualnie drogą mailową.

Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji w trakcie trwania

roku szkolnego.

Szkoła ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn niezależnych od Polskiej Szkoły.

 

III UCZNIOWIE 

Prawa uczniów: 

1. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym przez całą społeczność szkolną z godnością i 

szacunkiem oraz w sposób nienaruszający ich godność osobistą. 

2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez 

względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne. 

3. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej. 

4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej. 

5. Uczeń ma prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury 

szkolnej bądź rodzinnej. 

6. Uczeń ma prawo do nieujawniania informacji dotyczących jego spraw osobistych i 

indywidualnych wyników w nauce oraz w zachowaniu. 

7. Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na 

poszczególne poziomy. 

8. Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych 

dla niego treści programu nauczania. 

9. Uczeń ma prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej placówki włącznie z 

zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli 

będzie dla niego miejsce w danej grupie zajęć. Ilość osób w grupie zależna jest od rodzaju zajęć i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia. 

10.Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły za 

zgodą nauczyciela i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela. 

Obowiązki uczniów: 

1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad. 

2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne. 

3. Uczniowie mają obowiązek odrabiania pracy domowej i przygotowywania się do 

zajęć szkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek 

korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy 

domowej we własnym zakresie. 

4. Jeżeli uczeń ma poniżej 60% obecności na zajęciach szkolnych w danym semestrze, 

dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów nawet w trakcie 

trwania semestru nauki. 

5. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz w 

organizowanych uroczystościach szkolnych. 

6. Uczeń zobowiązuje się do utrzymania czystości w szkole (w klasach, na korytarzu, w 

toaletach, na boisku szkolnym oraz do poszanowania budynku szkoły. 

7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osób 

sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy. 

8.Uczeń ma obowiązek zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wszystkich 

pracowników szkoły oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i 

koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole. 

9.Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz. 

10.Uczeń ma obowiązek bycia koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do młodszych. 

11.Uczeń ma obowiązek posiadania osobnych zeszytów do danych 

przedmiotów (szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają nauczyciele prowadzący 

klasy) i podręczników, zgodnych z podstawą programową, obowiązującą w danym roku 

szkolnym oraz własnych przyborów szkolnych. 

12.Uczeń ma obowiązek szanować zeszyty ćwiczeń, które są własnością ucznia oraz książki, 

materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły. W przypadku 

zagubienia lub zniszczenia mienia szkoły koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia. 

W przypadku, jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy 

wszystkich rodziców (w klasie/ w szkole). 

13.Uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem 

nauczyciela. 

14.Uczniowie mają obowiązek oddawania książek do biblioteki szkolnej w stosownym 

terminie, regulowanym wytyczną biblioteki. 

15 .Uczeń ma obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w 

języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym 

jego rozwoju. 

Uczniom nie wolno: 

1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to 

miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu 

nauczyciela prowadzącego klasę lub Dyrekcji Szkoły. 

2. Jeść i pić podczas lekcji, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych pojemników/ 

butelek. 

3. Przynosić napojów w szklanych opakowaniach, orzechów, czekolady i słodyczy. 

4. Żuć gumy na terenie szkoły. 

5. Przynosić telefonów komórkowych, gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz 

innych cennych dla ucznia przedmiotów (z wyjątkiem np. instrumentów muzycznych, jeżeli 

uczeń uczestnicy w zajęciach dodatkowych mających miejsce w danym roku szkolnym). 

Jeżeli istnieje sytuacja, że dziecko z jakichś ważnych powodów przynosi do szkoły telefon 

komórkowy, czyni to na swoją odpowiedzialność i odpowiedzialność swoich rodziców. 

6. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć 

w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub 

jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo 

ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po 

odbiór dziecka, po zajęciach do wychowawcy, bądź Dyrekcji Szkoły. 

7. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na 

bezpieczeństwo w szkole. 

8. Uczniom nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły. 

9. Uczniom nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek używek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać 

wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi. 

10.Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych 

uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie 

szkoły. 

11.Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na 

kimkolwiek presję. 

Nagrody i wyróżnienia: 

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy: 

1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 

2. ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych 

3. wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska 

4. bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz 

5. systematycznie pomaga potrzebującym (pomoc w nauce, lub inne pozytywne działania 

świadczące o wrażliwości na krzywdę innych) 

Rodzaje nagród i wyróżnień 

1. Pochwała wychowawcy na forum klasy. 

2. Pochwała udzielona przez Dyrekcję Szkoły podczas apelu okolicznościowego w szkole. 

3. List pochwalny do rodziców. 

4. Wyróżnienie ucznia na stronie internetowej i Facebooku. 

5. Wzorowa ocena z zachowania. 

6. Dyplom. 

7. Nagroda rzeczowa np. w postaci książki. 

 

IV POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły – Polskiego 

Centrum Kultury I Edukacji im. F. Chopina. 

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje: 

a)zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela 

b) wykonanie określonej pracy na rzecz klasy, szkoły przez ucznia (ustala wychowawca i 

rodzice) 

c) powiadomienie Dyrekcji Szkoły o zachowaniu ucznia. 

d) rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły 

e) wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów ucznia 

f) obniżenie oceny z zachowania 

g) zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę semestru z obowiązkiem uzupełnienia 

materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia 

h) w niektórych przypadkach, na skutek decyzji Dyrekcji Szkoły uczeń może zostać 

usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku posiadania przez ucznia prawnie zabronionych używek (tytoniu, alkoholu, 

narkotyków), powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze 

szkoły. 

 

V RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ: 

1. do przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach szkolnych na czas 

oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie 

odbierała dziecko ze szkoły 

2. do zapoznania siebie i dziecka/ dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania 

3. do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce 

4. do pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych 

5. do pisemnego usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności dziecka w szkole 

6. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji w 

szkole, która rozpoczyna się o 14.00 oraz 10.00 a także po przekazaniu dziecka rodzicowi 

przez nauczyciela wychowawcę klasy po zakończonych zajęciach. 

7. do niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych 

personalnych rodzica lub dziecka 

8. do zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco 

9. do uczestniczenia w zebraniach rodziców z wychowawcą klasy (wywiadówkach) 

10.do uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły 

11.do natychmiastowego pokrywania/ uiszczania opłat za szkody materialne wyrządzone przez 

swoje dzieci 

12.do regularnego posyłania dziecka na zajęcia w polskiej szkole 

13.do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych 

14.rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka w tym SEN, na stałe przyjmowanych przez niego 

lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. 

Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia. 

 

VI OPŁATY 

Opłaty za szkołę należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły, w tytule inicjał i nazwisko 

dziecka oraz S jako szkoła albo kartą w naszym Centrum na konto bankowe : 

PCE Fryderic Chopin 

Bank Tide 

Sort Code: 23-69-72 

Raty miesięczne są równe, niezależnie od ilości pracujących piątków oraz sobót w danym miesiącu.

W przypadku zapisów nowych uczniów wpisujemy słowo WPISOWE . 

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz po uiszczeniu połowy czesnego na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 

Wysokość opłat: 

1. Informacja o wysokości opłat oraz terminach płatności w danym roku szkolnym jest podana 

na stronie internetowej „Szkoły” w zakładce ZAPISY I OPŁATY 

2. Na opłaty składają się: opłata za edukację (podzielona na dwa semestry) oraz jednorazowa 

opłata 10 funtów na potrzeby szkoły 

3. Opłaty należy wpłacać na konto szkoły:(numer konta i nazwa banku podane są także w 

formularzu zgłoszeniowym dziecka do placówki). 

4. Istnieje możliwość wpłaty całości czesnego „z góry” za dany rok szkolny z dodatkowym 

upustem za jednorazową płatność. W tym wypadku płatność musi zostać dokonana w dniu 

zapisów na nowy rok szkolny. Informacja o wysokości opłat z dodatkowym upustem za 

jednorazową płatność w danym roku szkolnym jest podana na stronie internetowej „Szkoły” 

w zakładce ZAPISY I OPŁATY 

5. Za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki w uiszczaniu opłat szkoła nalicza odsetki w wysokości 10 funtów. 

6. Szkoła zamawia podręczniki dla uczniów wszystkich klas, które rodzice odkupują na 

początku roku szkolnego. 

7. W przypadku rezygnacji z nauki w placówce obowiązuje miesięczne wypowiedzenie.

8. Pisemne zgłoszenie rezygnacji powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzin, 

powód rezygnacji oraz podpis rodzica/ opiekuna prawnego. 

9. Pisemne zgłoszenie o rezygnacji z miejsca w szkole w ciągu rozpoczętego już roku szkolnego wraz z uzasadnieniem należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: info@pce-chopin.org 

10.W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w szkole przed 1 września danego roku 

opłacona połowa kwoty czesnego zostanie zwrócona na konto bankowe rodzica. 

11.W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 1 września danego roku lub z nauki 

w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej do tej pory 

kwoty. 

12.Szkoła nie zwraca kosztów nauki w przypadku sytuacji losowych, niezamierzonych, kiedy 

nie mogą odbyć się zajęcia. W sytuacjach wyjątkowych szkoła podejmie wysiłki w celu 

uzupełnienia zajęć, które nie odbyły się w wyniku sytuacji klęsk losowych. 

13.Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji włącznie z 

czasowym wprowadzeniem zajęć online w przypadku wystąpienia sytuacji losowych 

kryzysowych niezależnych od szkoły, w trakcie trwania roku szkolnego. 

 

VII Nagle przypadki zdrowotne

 

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice zostaną o tym natychmiast poinformowani. 

Przy małych obrażeniach dziecko zostanie opatrzone przez nauczyciela przeszkolonego w 

udzielaniu pierwszej pomocy. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie 

wezwana karetka pogotowia. Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, Asystenci Nauczycieli nie podają 

żadnych leków dzieciom. 

 

VIII Fotografowanie 

1. Szkoła, od czasu do czasu, może fotografować, nagrywać lub filmować uczniów 

(indywidualnie i/lub grupowo) oraz ich prace, w celu publikowania i promowania 

działalności szkolnej w dostępnych mediach: internet, prasa, radio, telewizja, publikacje i 

inne. 

2. Złożenie podpisu na formularzu oświadczenia znajdującym się na stronie Szkoły jest 

traktowane jako wyrażenie zgody na publikację wizerunku ucznia. 

 

IX TEREN SZKOŁY I PARKING 

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i 

odbierania dzieci. 

2. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły. 

3. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły. 

4. Prawo wjazdu na szkolny parking mają tylko i wyłącznie nauczyciele oraz pracownicy 

szkoły, którzy uzyskali na to pozwolenie ze strony Dyrekcji Szkoły a także rodzice uczniów 

uczęszczających do naszej szkoły. 

5. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

używania narkotyków. 
PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SZKOŁY 

Oświadczenie rodzica 

Oświadczam, że jestem rodzicem/ prawnym opiekunem* ucznia/ uczniów* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i zapoznałem się z Regulaminem Polskiego Centrum Kultury I 

Edukacji oraz zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. Jestem świadomy sankcji karnych, 

które mogą być nałożone na mnie lub na moje dziecko/ dzieci* w przypadku nieprzestrzegania 

przeze mnie lub przez moich podopiecznych, zasad objętych Regulaminem Szkoły, zgodnych z 

Regulaminem Szkoły, a także zobowiązuję się do zapoznania z treścią Regulaminu Szkoły moje 

dziecko/dzieci. 

Rozumiem, że opłaty za edukację, na zakup pomocy szkolnych itp. nie podlegają zwrotowi, a także 

przyjmuję do wiadomości, że tylko wniesienie opłat w podanych kwotach i w nieprzekraczalnych, 

określonych Regulaminem Szkolnym terminach gwarantują miejsce w szkole mojemu 

dziecku/dzieciom. Przyjmuje do wiadomości, że na wypadek nieuregulowania opłat w terminach i 

kwotach szkoła nalicza odsetki lub może odmówić miejsca mojemu dziecku nie zwracając 

dotychczas poniesionych wpłat z przeznaczeniem na edukację w bieżącym roku szkolnym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka 

dla potrzeb szkoły, zgodę na fotografowanie mojego dziecka dla potrzeb szkoły oraz publikację 

zdjęć dziecka dla potrzeb szkoły (np. prasa polonijna, media, facebook) 

Jestem świadomy/a konsekwencji, jakie wynikają z nieprzestrzegania przeze mnie Regulaminu 

Szkoły. 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka: 

bottom of page