top of page

Polska Szkoła im. F. Chopina w Edynburgu


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID 19


(Bezwzględne przestrzeganie zasad przez całą społeczność
szkoły jest warunkiem zachowania zajęć stacjonarnych w
szkole. Zasady obowiązują od dnia 11 września 2020 r. do
odwołania).


1. Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący minimum 1,5 m.


2. Rodzice punktualnie przyprowadzają dzieci przed budynek szkoły w godz. 14.00                ( piątek) oraz 10.00 (sobota) oraz odbierają o godz. 18.00 (piątek) i 14.00 (sobota). Rodzice przekazują dzieci
Nauczycielowi/ Pracownikowi Szkoły.


3. Po przejściu bramy Szkoły wszystkie osoby (rodzice, opiekunowie) zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą .


4. Po wejściu do szkoły wszyscy uczniowie dezynfekują ręce udostępnionym przez szkołę płynem.


5. Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkolnego. Jeżeli jest taka konieczność (wszelkiego rodzaju płatności, sprawy szkolne) wchodzą pojedynczo, posiadają maskę, dezynfekują dłonie i udają
się do sekretariatu. Rodzice nie korzystają ze szkolnej toalety, nie wchodzą do klas lekcyjnych.


6. W miarę możliwości Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły nie korzystają z transportu publicznego, poruszają się własnym transportem. Szkoła posiada parking – prosimy o zachowanie bezpieczeństwa na parkingu i w obrębie szkoły dostosowując się do zasad ruchu drogowego.


7.Kontakt ze szkołą odbywa się poprzez email : info@pce-chopin.org oraz kontakt telefoniczny: 01315551995 a także poprzez wychowawców klas.


8. Rodzice do szkoły przyprowadzają tylko zdrowe dzieci. Każda nawet najmniejsza niedyspozycja, katar, kaszel, złe samopoczucie są powodem do tego, aby dziecko pozostało w domu.


9. Jeżeli Uczeń zgłosi złe samopoczucie zostaje zmierzona mu temperatura. (Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym i podpisuje ku temu stosowne oświadczenie). Jeżeli temperatura będzie wynosiła powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, szkoła informuje Rodzica o tym, że powinien odebrać swoje Dziecko w ciągu 45 minut od otrzymania zgłoszenia. Następnie Rodzic zobowiązany jest zgłosić się do szpitala, przychodni w celu wykonania dziecku testu na Covid-19 i o wynikach testu poinformować szkołę w ciągu 3 dni drogą email. Tylko wynik negatywnego testu umożliwi Uczniowi kontynuację nauki w szkole.


10. Przy wejściu do szkoły oraz w budynku szkoły znajduje się stacja dezynfekcji rąk. Prosimy o dezynfekowanie rąk.


11. Każdy Uczeń musi posiadać swoje przybory szkolne oraz zestaw podręczników – nie wolno pożyczać, wymieniać między sobą rzeczy.


12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zabawek i innych rzeczy, oprócz książek i przyborów szkolnych.


13. W klasach pozostają otwarte okna, Nauczyciel otwiera i zamyka drzwi i dezynfekuje klamkę.


14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, obowiązkowo dłużej w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.


15. Przerwy w szkole są dzielone, odbywają się dla poszczególnych klas w różnych godzinach.


16. Uczniowie podczas przerwy pozostają w wydzielonych miejscach tylko i wyłącznie w obrębie swojej klasy.


17. Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły zostają wyposażeni w przyłbice i maski.


18. Nie organizujemy grupowych wyjść/wycieczek, apeli okolicznościowych ani żadnych wydarzeń z udziałem Rodziców, tak jak to miało miejsce dotychczas.


19. W przypadku drugiego lockdown, zostaje wdrożone nauczanie online ze skutkiem natychmiastowym.


UWAGA!


Wejście do budynku osób dorosłych nie będących pracownikami szkoły bez zgody Dyrektora jest niedozwolone i możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły .

 

 

 


Dyrekcja PCE Edynburg

bottom of page